Favorite Comment

The Basketball Diaries (1995)

The Basketball Diaries (1995) - Drama Movies 102 minutes. To telos tis athootitas, Przetrwać w Nowym Jorku, Zapiski Koszykarza. Film adaptation of street tough Jim Carroll's epistle about his kaleidoscopic free fall into the harrowing world of drug addiction. , , , , , , , , ,